گاهی یک قاصدک کوچک در ایستگاه اتوبوس

تو را امیدوار میکند برای یک عمر زندگی

لبخندی روی لبت مینشاند به شیرینی عسل

و دلت را آرام میکند مثل ...


لحظه هایتان پر از قاصدک !