من نگاهش میکنم ، او هم نگاهم میکند 
او برای دل بریدن ، من برای دل بری

عشق یعنی ، تار موهای تنت می ایستند 
هرزمان که اسم او را ، روی لب می آوری

فریدون مشیری