هیچ نداشتن 
بهتر از کم داشتن است . 
وقتی کسی چیزی ندارد،
آن را ندارد دیگر، 
اما وقتی کمی از آن را داشته باشد 
ظاهرا چیزی دارد
اما در واقع ندارد...

" مصطفی مستور"