واسطه که میاد تو کار
کیفیت بالا نمیره
فقط قیمت زیاد میشه ... 

حرفامونو رو در رو بگیم !