تا می گویی خدایا ببخش

به دورت می گردد و می بوسدت و می گوید :

جانم مگر چه کرده ای ؟


قشنگ ترین جمله ای بود که خوندم
واقعا ...
لا تقنطوا من رحمه الله ...