مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست

همه با قافیه ی “عشق” مصیبت دارند