دستِ زیر چانه ام،


ژستِ شاعرانه نیست


تکیه گاهِ دردهای زندگی ست...!