ای کاش میشد ما آدم بزرگا وقتی دلمون جلوی یه آدم به ظاهر مناسب وایمیسته 
و واسه داشتنش پا به زمین میکوبه ،
دست دلمونو بگیریم و بهش بگیم : این یکی نه عزیزم ! جنسش خوب نیست ...