دل من پشت سرت کاسه ی آبی شد و ریخت

کی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم