دل بسپار ...
به آتشی که نمی سوزاند " ابراهیم " را
و دریایی که غرق نمی کند " موسی " را
نهنگی که نمی خورد " یونس " را
کودکی که مادرش اورا به دست " موجهای نیل " می سپارد تا برسد به خانه ی تشنه به خونش
دیگری را برادرانش به چاه می اندازند سر از خانه ی عزیز مصر در می آورد
آیا هنوز هم نیاموختی؟
که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد " نمی توانند "
پس به تدبیرش اعتماد کن
به حکمتش دل بسپار
و او " توکل " کن
و به سمت او قدمی بردار