وقتی با یه سریا مثه خودشون برخورد میکنی و کارای خودشونو با خودشون تکرار میکنی ،
یهو شاکی میشن و میگن : این چه رفتاریه !
بعد دیگه طاقت نمیارن ، این ینی اونا حتی خودشون هم نمیتونن خودشون رو تحمل کنن !
 اما انتظار دارن که بقیه ... آره ...!